Jest to suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku mierzona na poziomie posadzki po zewnętrznym obrysie budynku z uwzględnieniem tynków, okładzin ściennych i balustrad. Jako kondygnacja mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe.

$

Polska Norma PN-ISO 9836:1997

„Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Zobacz też

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.