Powierzchnia rzutu poziomego budynku w stanie wykończonym mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian kondygnacji przyziemnej lub nadziemnej w przypadku, gdy jej obrys występuje poza obrys kondygnacji przyziemnej (pionowy rzut krawędzi zewnętrznych domu na powierzchnię terenu).
Do powierzchni zabudowy nie są wliczane:

  • powierzchnie wydzielonych obiektów pomocniczych (np. szklarni, altan, itp.)
  • powierzchnie elementów drugorzędnych (schodów zewnętrznych, daszków, markiz, itp.)
  • powierzchnie obiektów budowlanych, które nie wystają ponad powierzchnię terenu.
$

Polska Norma PN-ISO 9836:1997

„Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.